ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε παρακάτω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Easytask.Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε απορίες και περεταίρω ερωτήσεις.Οι Όροι και Προϋποθέσεις Easytask περιγράφουν τη λειτουργία του Easytask καθώς και τις από κοινού με τον χρήστη, υποχρεώσεις και ευθύνες στην πλατφόρμα του Easytask.Το Easytask λειτουργεί ως μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται μέσω αυτής με άλλους χρήστες που παρέχουν υπηρεσίες. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και όλες τις Πολιτικές χρήσης καθώς και τις Οδηγίες Κοινότητας πριν χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Easytask.Αυτές οι Πολιτικές ενσωματώνονται στο παρόν Συμφωνητικό αναφορικά. Όλοι οι όροι που αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό φέρουν την έννοια όπως αυτή έχει οριστεί στο Γλωσσάριo Easytask.

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EASYTASK

1.1 Το Easytask παρέχει την πλατφόρμα Easytask με σκοπό να επιτρέπει στους Αγοραστές να δημοσιεύουν Task.  

1.2 Οι Taskers μπορούν να κάνουν μια Προσφορά ως απάντηση στο Task/υπηρεσίας. Αποσπάσματα της Προσφοράς ενδέχεται να είναι δημοσιευμένα και διαθέσιμα και σε άλλους χρήστες του διαδικτύου που δεν είναι μέλη της πλατφόρμας Easytask.

1.3 O Αγοραστής και ο Tasker μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει ενα Δημοσιευμένο Task οποιαδήποτε στιγμή προτού αποδεχτεί μια Προσφορά. Το Easytask διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλες τις Προσφορές για μια υπηρεσία/Task αν αυτές έγιναν πριν την τροποποίηση της.

1.4 Όταν ο Αγοραστής αποδέχεται μια Προσφορά στην πλατφόρμα Easytask, δημιουργείται μεταξύ τους μια Σύμβαση Υπηρεσίας .

1.5 Κατά τη δημιουργία της Σύμβασης Εργασίας, ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει την Συμφωνηθείσα Τιμή στον Λογαριασμό Πληρωμών.

1.6 Κατά τη δημιουργία της Σύμβασης Υπηρεσίας, το Easytask έχει διαθέσει τις υπηρεσίες του και το Τέλος Υπηρεσίας οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί.

1.7 Μόλις δημιουργηθεί η Σύμβαση Υπηρεσίας, ο Tasker και ο Αγοραστής μπορούν να διαμορφώσουν και να τροποποιήσουν από κοινού τις λεπτομέρειες της Σύμβασης Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Easytask. Προτρέπουμε, τόσο ο Αγοραστής όσο και ο Tasker, να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Μηνύματα του Easytask για την επικοινωνία τους, είτε προκειμένου να διαμορφώσουν τη Σύμβαση Υπηρεσίας είτε ακόμη και να προσδιορίσουν τη Συμφωνηθείσα Τιμή.

1.8 Μόλις η Υπηρεσία ολοκληρωθεί ο Tasker οφείλει να γνωστοποιήσει την ολοκλήρωσή της στην πλατφόρμα Easytask.

1.9 Μόλις η Υπηρεσία ολοκληρωθεί ο Αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει την ολοκλήρωσή της στην πλατφόρμα Easytask.

1.10 Μόλις το Δημοσιευμένο Τask ολοκληρωθεί και ο Αγοραστής επιβεβαιώσει ότι οι Υπηρεσίες έχουν ολοκληρωθεί , ή αν το Easytask επιβεβαιώσει ότι οι Υπηρεσίες έχουν ολοκληρωθεί, η Αμοιβή του Tasker πρέπει να αποδεσμευθεί από το Easytask και να πιστωθεί στο Λογαριασμό Πληρωμής του Tasker.

2. O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ EASYTASK

2.1 Το Easytask παρέχει την πλατφόρμα Easytask η οποία επιτρέπει στους Χρήστες να δημοσιεύουν Task και να κάνουν Προσφορές στο πεδίο Δημοσιευμένα Task.

2.2 Το Easytask επιτρέπει τη χρήση της πλατφόρμας μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει τα δεκαοχτώ (18) έτη. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Προϋποθέσεων εγγυάστε ότι είστε άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε κατά την κείμενη νομοθεσία. Αν δεν πληροίτε τις ως άνω προϋποθέσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Easytask.

2.3 Τaskers μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο οι Χρήστες που εκπροσωπούν επιχείρηση ή άλλη εταιρία, μπορούν να το αναφέρουν στην Περιγραφή τους.

2.4 Το Easytask διαφυλάσσει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί σε οποιοδήποτε άτομο να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα Easytask, καθώς και να ακυρώσει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει έναν υπάρχοντα λογαριασμό εάν κατά την εύλογη κρίση της ομάδας του Easytask, η συμπεριφορά ενός Χρήστη (συμπεριλαμβανομένης

της ενδεχόμενης παραβίασης του παρόντος Συμφωνητικού) είναι επιβλαβής για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας Easytask.

2.5 Η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα Easytask είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει καμία χρέωση για τη Δημοσίευση Task και καμία χρέωση για άλλους Χρήστες του Easytask να προβάλουν και να αξιολογούν το περιεχόμενο της πλατφόρμας Easytask συμπεριλαμβανομένων των Δημοσιευμένων Εργασιών.

2.6 Το Easytask δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε αφορά την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των Χρηστών συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, της περιγραφής, της απόδοσης ή ποιότητας παροχής υπηρεσιών για μιας υπηρεσίας.

2.7 Το Easytask δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εγκυρότητα, την ακρίβεια και την πιστότητα οποιασδήποτε πληροφορίας είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα, την οποία έχουν διαθέσει οι Χρήστες, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, της ικανότητας των Taksers να παρέχουν υπηρεσίες, της ειλικρίνειας των Χρηστών για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις Δημοσιευμένα Task ή της ικανότητας των Αγοραστών καταβάλουν την Αμοιβή για τα Ολοκληρωμένα Task.

2.8 Η πλατφόρμα Easytask παρέχεται «ως έχει» και στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και αποκλείουμε κάθε δήλωση, εγγύηση, προϋπόθεση, και κάθε άλλο όρο που δεν διατυπώνεται ρητώς στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων σχετικά με τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων και την καταλληλότητα της εκ μέρους σας χρήσης της Υπηρεσίας και του σχετιζόμενου λογισμικού για συγκεκριμένο σκοπό.

2.9 Το Easytask δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε κανέναν Χρήστη να βοηθήσει ή να με εμπλακεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ Χρηστών ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία του Χρήστη.

3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

3.1 Ως εγγεγραμμένος Χρήστης οφείλετε να:α) συμμορφωθείτε με το παρόν Συμφωνητικό καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της πλατφόρμας (συμπεριλαμβανόμενων και όλων των Πολιτικών Easytask) καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

β) δημοσιεύετε μόνον ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και στοιχεία στην πλατφόρμα του Easytask.γ) βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλους τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν για εσάς ως Αγοραστής ή ως Tasker ή ως Χρήστη της πλατφόρμας του Easytask.

3.2 Συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο, είτε αυτό παρέχεται από το Easytask είτε από Χρήστη είτε από τρίτο, στην πλατφόρμα Easytask δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ιστότοπους τρίτων ή για άλλο επιχειρηματικό σκοπό χωρίς να προηγηθεί γραπτή έγκριση από το Easytask.

3.3 Δεσμεύεστε να μη χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Easytask για παράνομο ή ανήθικο σκοπό.

3.4 Οφείλετε να διατηρείτε τον έλεγχο και την ασφάλεια του λογαριασμού σας στην πλατφόρμα του Easytask ανά πάσα στιγμή. Αυτό συμπεριλαμβάνει το να μην επιτρέπετε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας, να μην επιτρέπετε τη πώληση ή τη μεταφορά του λογαριασμού σας σε τρίτο, να μη μοιράζεστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του λογαριασμού σας, με τρίτο.

3.5 Αξιώνετε και παραχωρείτε στο Easytask αμετάκλητη, μη αποκλειστική και απαλλαγμένη από την καταβολή τελών, άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης και προσαρμογής οποιουδήποτε περιεχομένου και πληροφοριών που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του Easytask με σκοπό την παροχή και την προώθηση των Υπηρεσιών Easytask.

3.6 Συμφωνείτε και οφείλετε οποιαδήποτε πληροφορία και περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην πλατφόρμα Easytask ως Χρήστης, να μην είναι με οποιοδήποτε τρόπο δυνητικά ή πραγματικά επιβλαβή τόσο για την πλατφόρμα του Easytask όσο και τους άλλους Χρήστες ή οποιοδήποτε άλλο άτομο. Η βλάβη περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε οικονομική απώλεια που θα υποστεί ή που μπορεί να υποστεί ενδεχομένως το Easytask.

3.7 Χωρίς κανένα περιορισμό σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού, κατά τη χρήση της πλατφόρμας του Easytask ή κατά τη δημοσίευση ενος Task ή Προσφοράς, οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, οφείλετε αυτή να είναι έγκυρη και δεν πρέπει να:α) είναι ψευδής, ανακριβής ή με κάθε άλλο τρόπο παραπλανητική.

β) είναι δόλια ή παραπλανητική ή να περιλαμβάνει την ύπαρξη ή διανομή πλαστών ή κλεμμένων αντικειμένων.

γ) παραβιάζει το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή απορρήτου τρίτου.

δ) παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύοντα νόμο, καταστατικό, διάταγμα ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών και εισαγωγών, την προστασία των καταναλωτών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το ποινικό δίκαιο, τις πρακτικές κατά των διακρίσεων και τις εμπορικές πρακτικές / νόμους περί θεμιτού εμπορίου).

ε) είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απειλητικό ή ενοχλητικό.στ) είναι άσεμνο, ακατάλληλο, ή να περιέχει οποιοδήποτε ανάρμοστο περιερχόμενο το οποίο κρίνεται

κατά την εύλογη κρίση του Easytask με οποιοδήποτε τρόπο ακατάλληλο ή παράνομο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά άσεμνων φωτογραφιών ή

ζ) περιέχει οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή δεδομένα, σύνολο οδηγιών που προκαλεί εκούσια ή ακούσια βλάβη ή ανατρέπει την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας του Easytask μερικώς ή ολικώς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ιών, trojan horse, worms, time bombs, cancelbots, easter egg ή άλλων προγραμμάτων υπολογιστή που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη, ζημιά, τροποποίηση ή κατάργηση, ανεπιθύμητη πρόσβαση ή παρακολούθηση, μη ορθή χρήση οποιωνδήποτε λειτουργιών της πλατφόρμας του Easytask ή με κάθε άλλο τρόπο εκμετάλλευση, κατάχρηση ή δολιοφθορά οποιοδήποτε συστημάτων, δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών.

3.8 Η πλατφόρμα Easytask ενδέχεται κατά καιρούς να εφαρμόζει λειτουργίες τοποθεσίας και χάρτη. Η πλατφόρμα Easytask ενδέχεται να εμφανίζει την τοποθεσία των Χρηστών κατά τη δημοσίευση Task, Προσφορών ή Σχολίων σε άτομα που περιηγούνται στην πλατφόρμα Easytask. Ένας Χρήστης δεν πρέπει ποτέ να αποκαλύπτει κατά τη δημόσια επικοινωνία στην πλατφόρμα Easytask, προσωπικά στοιχεία όπως το πλήρες όνομα, την ακριβή οδό, τον αριθμό τηλεφώνου ή την προσωπική διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

3.9 Εάν είστε Tasker οφείλετε να έχετε το δικαίωμα και την άδεια για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρετε στην πλατφόρμα Easytask. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με οποιαδήποτε πληρωμή λαμβάνετε μέσω της Σύμβασης Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του Λογαριασμού Πληρωμής).

3.10 Κατά την παροχή ή την ολοκλήρωση Υπηρεσιών δεν πρέπει να χρεώνετε τον Αγοραστή επιπλέον χρήματα (αναφορικά, χρήματα “κάτω από το τραπέζι” και “μαύρα χρήματα”) πέρα από την Συμφωνηθείσα Τιμή όπως αυτή αναγράφεται στη Σύμβαση Υπηρεσίας.

3.11 Δεν πρέπει να ζητάτε πληρωμές και δεν πρέπει να προβαίνετε σε άλλες συναλλαγές με τον Αγοραστή, εκτός της πλατφόρμας Easytask, για τις Υπηρεσίες, πέρα από τον βαθμό που επιτρέπεται όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο

3.12 και μόνο εφόσον η πλατφόρμα Easytask δεν διευκολύνει την αποζημίωση των εξόδων όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο

3.12, μέσω του Λογαριασμού Πληρωμής.

3.12 Εάν ένας Tasker συμφωνήσει να καλύψει κάποιο κόστος για την ολοκλήρωση ή την παροχή Υπηρεσιών κατά την Εργασία (όπως π.χ. ειδικός εξοπλισμός ή εργαλεία)

ο Tasker είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την απόκτηση οποιασδήποτε τυχόν αποζημίωσης από τον Αγοραστή. H Easytask συμβουλεύει τους Taskers να μην

επιβαρύνονται με έξοδα αποζημίωσης από την Συμφωνηθείσα Τιμή εκτός και εάν – με δική τους ευθύνη, είναι βέβαιοι ότι ο Αγοραστής θα τηρήσει τη συμφωνία αποζημίωσης.

3.13 Για την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας Easytask ο Tasker οφείλει να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση ανάθεσης της Εργασίας που έχει ο ίδιος αναλάβει, σε τρίτο, είτε

μερικώς είτε ολικώς, το τρίτο μέρος πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένος Χρήστης στην πλατφόρμα Easytask.

3.14 Εάν το Easytask κατά την εύλογη κρίση του διαπιστώσει ότι έχετε ως Χρήστης παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση της παραγράφου 3 ή οποιαδήποτε υποχρέωση βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, των Πολιτικών ή των Οδηγιών ή έχετε αθετήσει ή παραβεί οποιονδήποτε όρο της Σύμβασης Υπηρεσίας, το Easytask διατηρεί

το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο, Δημοσιευμένα Task ή Προσφορά που έχετε υποβάλει στην πλατφόρμα Easytask και να προβεί σε ενδεχόμενη αναστολή ή ακύρωση του λογαριασμού σας και οποιονδήποτε Συμβάσεων Υπηρεσιών.


4. ΤΈΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

4.1 Κατά τη δημιουργία της Σύμβασης Υπηρεσίας, τόσο ο Takser όσο και ο Αγοραστής οφείλουν έκαστος το αντίστοιχο Τέλος Υπηρεσίας στο Easytask. Το Τέλος Υπηρεσίας αφαιρείται αυτόματα από τη Συμφωνηθείσα Τιμή το ποσό της οποίας διατηρείται στο Λογαριασμό Πληρωμών.

4.2 O Tasker οφείλει να υπολογίσει επιπλέον, τυχόν έξοδα πέραν της αμοιβής για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. αγορά ανταλλακτικού) και να ενημερώσει τον Αγοραστή εγκαίρως, ούτως ώστε να επαναπροσδιοριστεί η Συμφωνηθείσα Τιμή.

4.3 Τα τέλη δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από παροχή υπηρεσιών από τρίτους. Όλες οι χρεώσεις και οι οφειλές προς τρίτους καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε συμφωνία ή σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ Χρήστη και εκάστοτε παρόχου. 

4.4 Όλα τα τέλη και οι χρεώσεις που καταβάλλονται στο Easytask είναι μη ακυρώσιμες και μη επιστρεπτέες εκτός της περίπτωσης όπου το Easytask αποτύχει στο Ρόλο ή τις Αρμοδιότητές του όπως αυτές ορίζονται στην ενότητα 2. O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ EASYTASK.

4.5 Στην περίπτωση που το Easytask ενσωματώσει μια νέα υπηρεσία ή ένα νέο εργαλείο στην πλατφόρμα Easytask, τα τέλη θα εφαρμόζονται με την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας ή του νέου εργαλείου.

4.6 Σε περίπτωση μη τήρησης της Σύμβασης Υπηρεσίας και της αδικαιολόγητης ασυνέπειας στην εκτέλεση της εργασίας, το Easytask διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το Τέλος Υπηρεσίας Easytask και των δύο μερών της σύμβασης (ήτοι Αγοραστής και Tasker) , στον Λογαριασμό του Tasker.

4.7 Το Easytask διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να περιορίσει τη λειτουργία ενός λογαριασμού έως ότου καταβληθούν όλες οι οφειλές του Χρήστη.


5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.1 Στην περίπτωση που υπάρξει ακύρωση της Σύμβασης Υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο (από τον αγοραστή , από τον Takser ή βάσει

του παρόντος Συμφωνητικού) πριν από την ολοκλήρωση της Σύμβασης Υπηρεσίας, τότε το Easytask κρίνει εύλογο η Συμφωνηθείσα Τιμή να επιστρέφεται από τον υπαίτιο για την ακύρωση της σύμβασης. Επιπλέον, ο υπαίτιος για την ακύρωση της Σύμβασης Υπηρεσίας οφείλει να καταβάλει στο Easytask το Τέλος Υπηρεσίας ή τυχόν Χρεώσεις Ακύρωσης. Το ποσό αυτό δεσμεύεται αυτόματα από τον Λογαριασμό Πληρωμών του Χρήστη. Σε περίπτωση μηδενικού υπολοίπου στο Easytask Υπόλοιπο οποιαδήποτε οφειλή παραμένει δεσμευμένη ως Οφειλή.

5.2 Το Easytask μπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επιστρέψει την Συμφωνηθείσα Τιμή στον λογαριασμό τραπέζης του αγοραστή αντί του Easytask Υπολοίπου καθώς επίσης διατηρεί το δικαίωμα, κατά περίπτωση, να μην προβεί σε χρέωση του Τέλους Ακύρωσης.

5.3 Οποιοδήποτε επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον αγοραστή , από το Easytask εκ μέρους του Tasker, βάσειτης ενότητας

5.1, θα αποτελεί ποσό οφειλής για τον Tasker προς το Easytask, και μπορεί να αντισταθμιστεί από το Easytask έναντι οποιωνδήποτε άλλων πληρωμών που οφείλονται στον Tasker ανά πάσα στιγμή.

5.4 Τυχόν εκκρεμείς οφειλές που προκύπτουν από το Τέλος Ακύρωσης για έναν Χρήστη, βάσει της ενότητας

5.1, θεωρούνται οφειλές του Χρήστη προς το Easytask και μπορούν επίσης να αντισταθμιστούν από το Easytask έναντι οποιωνδήποτε άλλων πληρωμών που οφείλονται από τον Χρήστη.

5.6 Η Ακύρωση μιας Σύμβασης Υπηρεσίας αποδίδεται στον Tasker όταν:α) ο αγοραστής και ο Tasker συμφωνούν από κοινού να ακυρώσουν τη Σύμβαση Υπηρεσίας ή

β) όταν μετά από εύλογες αλλά ανεπιτυχείς προσπάθειες του αγοραστή να επικοινωνήσει με τον Tasker για την εκτέλεση της Σύμβασης Υπηρεσίας, ο αγοραστής προβαίνει σε αναγκαστική ακύρωση της Σύμβασης Υπηρεσίας ή

γ) ο Tasker ακυρώσει για τον οποιοδήποτε λόγο τη Σύμβαση Υπηρεσίας ή

δ) η Σύμβαση Υπηρεσίας ακυρώνεται με τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα 3.14, ως αποτέλεσμα ενεργειών η παραβιάσεων των οδηγιών από μέρους

του Tasker.

5.7 Το Easytask ενδέχεται να χρειαστεί έως και 14 εργάσιμες ημέρες για την επιστροφή της Συμφωνηθείσας Τιμής (πλην της χρέωσης του Τέλους Ακύρωσης όπου αυτό ισχύει) στον αγοραστή.

5.10 Όπως αναφέρεται στην ενότητα 5.6 μετά την πάροδο τριών (3) μηνών και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά σε εξέλιξη σχετικά με το Υπόλοιπο του Tasker, το Υπόλοιπο του Tasker θα πιστωθεί στον Buyer ως Easytask Υπόλοιπο.

5.11 Στην περίπτωση ακύρωσης της Σύμβασης Υπηρεσίας, αν ο Χρήστης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης αυτής μπορεί να αποδείξει ότι η εργασία ή υπηρεσία βάσει της σύμβασης έχει παρασχεθεί, τότε το ποσό της επιστροφής στον αγοραστή θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία Διαμεσολάβησης και Λύσης Διαφορών όπως αυτή αναφέρεται στην ενότητα 16. Ωστόσο, η χρέωση του Τέλους Ακύρωσης οφείλεται πάντα σύμφωνα με την ενότητα 5.1. 

6. EASYTASK ΥΠΟΛΟΙΠΟ

6.1 Το Easytask Υπόλοιπο:α) μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Χρήστη προκειμένου να κάνει πληρωμές για νέες Υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας Easytask.β) δεν επιστρέφεται και δεν εξαργυρώνεται σε μετρητά.γ) δεν μπορεί να μετατραπεί με οποιοδήποτε τρόπο ήτοι μεταφερθεί, ανταλλαχθεί ή επαναφορτωθεί σε άλλη κάρτα ή άλλο λογαριασμό.

δ) ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία καταβολής/πίστωσης του Easytask Υπολοίπου, ημερομηνία έκδοσης ή αγοράς ή από την ημερομηνία οποιασδήποτε ημερομηνίας λήξης που εφαρμόζεται από το Easytask (υπόκειται σε οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο).

ε) εάν το Easytask Υπόλοιπο αποκτάται με τρόπο άλλο πέραν του παρόντος Συμφωνητικού, ενδέχεται να εξαρτάται ή να καθορίζεται από διαφορετικούς ή επιπλέον όρους χρήσης, όπως αυτοί αναφέρονται και αφορούν το Easytask Υπόλοιπο. Αναφορικά, ενδέχεται οι όροι να καθορίζουν τις περιπτώσεις που το ποσό του Easytask Υπολοίπου είναι εξαργυρώσιμο (π.χ. μόνο για την πρώτη Σύμβαση Υπηρεσίας του Χρήστη), την Ελάχιστη Αξία Υπηρεσίας ή το μέγιστο ή ελάχιστον ποσοστό έκπτωσης· καιστ) δεν πρέπει να δημοσιεύεται, να αναπαράγεται, να αντιγράφεται και να διανέμεται άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο για χρήση από κάθε άλλο πρόσωπο ή οντότητα πέραν του Χρήστη στου οποίου το λογαριασμό πιστώθηκε το Easytask Υπόλοιπο, καθώς επίσης δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε σύστημα ανάκτησης δεδομένων χωρίς την γραπτή έγκριση του Easytask.

6.2 Ο Χρήστης του οποίου ο λογαριασμός πιστώνεται με Easytask Υπόλοιπο, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια οποιουδήποτε ποσού βρίσκεται αποθηκευμένο στο Easytask Υπόλοιπο. Εκτός από τις μη-εξαιρούμενες συνθήκες, το Easytask δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια ενδέχεται να υποστεί το Easytask Υπόλοιπο και ως εκ τούτου δεν έχει καμία υποχρέωση να αντικαταστήσει κανένα ποσό στο Easytask Υπόλοιπο.

6.3 Το Easytask δεν θα δεχθεί και ενδέχεται να αρνηθεί ή να ακυρώσει, οποιοδήποτε Easytask Υπόλοιπο το οποίο, κατά την εύλογη κρίση του Easytask έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση του παρόντος Συμφωνητικού, έχει πλαστογραφηθεί ή έχει κατά άλλο τρόπο αλλοιωθεί ή είναι κατά τον οποιοδήποτε δόλιο τρόπο και το Easytask διατηρεί

το δικαίωμα να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή, κίνηση, δραστηριότητα ή ποσό υπολοίπου. Συγκεκριμένα, οποιοδήποτε Easytask Υπόλοιπο, σε οποιαδήποτε μορφή όπως π.χ. προωθητικά κουπόνια, voucher ή εκπτωτικοί κωδικοί, διανέμονται χωρίς την έγγραφη έγκριση του Easytask, π.χ. σε έναν πίνακα μηνυμάτων στο διαδίκτυο ή σε σελίδες “προσφορών”, δεν είναι έγκυρο για χρήση και θα απορρίπτεται.

6.4 Το Easytask διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ποσό Easytask Υπολοίπου εάν αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή εξαργυρωθεί έως την ημερομηνία λήξης

του.


7. ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

7.1 Το Easytask ενδέχεται να συνάψει συμφωνίες με Εταιρικούς Συνεργάτες και ενδέχεται ναδεσμεύσει ορισμένους Taskers στην παροχή Εταιρικών Υπηρεσιών. Οι Taskers που συμφωνούν στην παροχή Εταιρικών Υπηρεσιών για τους Εταιρικούς Συνεργάτες του Easytask, αναγνωρίζουν και συμφωνούν στο δικαίωμα του Easytask και των Εταιρικών Συνεργατών στην προσφορά των Υπηρεσιών σε τρίτους με αυξημένη χρέωση. 

7.2 Οι Εταιρικοί Συνεργάτες ενδέχεται να ζητούν από τους Taskers να τους υποδείξουν πιστοποιήσεις ή άλλων ειδών αποδεικτικά για συγκεκριμένα προσόντα, γνώσεις ή δεξιότητες. Το Easytask μπορεί να βοηθήσει τους Εταιρικούς Συνεργάτες στην εύρεση ενός κατάλληλα καταρτισμένουTasker. Η Easytask δεν έχει καμία δέσμευση και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι θα προωθήσει οποιονδήποτε Tasker στους Εταιρικούς Συνεργάτες.

7.3 Οι Εταιρικοί Συνεργάτες ενδέχεται να ζητήσουν από τους Taskers τη σύναψη Σύμβασης Εταιρικού Συνεργάτη μεταξύ τους, πριν προβούν σε συνεργασία για την παροχή Εταιρικών Υπηρεσιών.

7.4 Όταν ένας Tasker αποδέχεται μια Δημοσιευμένη Εργασία με έναν Εταιρικό Συνεργάτη:α) ο Tasker οφείλει να παρέχει Εταιρικές Υπηρεσίες στον Εταιρικό

Συνεργάτη βάσει των αρμοδιοτήτων όπως αυτές αναγράφονται στη Σύμβαση Υπηρεσίας καθώς επίσης και βάσει της Σύμβασης Εταιρικού Συνεργάτη εφόσον αυτή υφίσταται.

β) οι όροι της Σύμβασης Εταιρικού Συνεργάτη υπερισχύουν οποιασδήποτε σύμβασης σε ισχύ.

8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1 Το Easytask χρησιμοποιεί έναν Υπηρεσία Παροχής Πληρωμών για τη λειτουργία του Λογαριασμού Πληρωμών. 

8.2 Οι όροι χρήσης, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα https://stripe.com ή https://www.paypal.com, εφαρμόζονται και ισχύουν στο βαθμό που σχετίζονται με το Easytask καθώς και το παρόν Συμφωνητικό, και υπερέχουν του παρόντος Συμφωνητικού σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας όσον αφορά την

Υπηρεσία Παροχής Πληρωμών.

8.3 Στην περίπτωση που το Easytask αναθέσει την Υπηρεσία Παροχής Πληρωμών σε άλλον συνεργάτη / εταιρία, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τυχόν πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους χρήσης όπως αυτοί ενδέχεται να ορίζονται από τον νέο πάροχο. Στην περίπτωση που δεν συμφωνήσετε με τους νέους όρους χρήσης, θα σας προταθούν εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής.

9.ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

9.1 Το Easytask ενδέχεται να χρησιμοποιεί Υπηρεσίες Επιβεβαίωσης Στοιχείων.

9.2 Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες Επιβεβαίωσης Στοιχείων που χρησιμοποιεί το Easytask ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ακριβείς καθώς όλες οι Υπηρεσίες Easytask εξαρτώνται από πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τον Χρήστη ή /και πληροφορίες ή Υπηρεσίες Επιβεβαίωσης Στοιχείων που παρέχονται από τρίτους.

9.3 Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και των στοιχείων σας και το Easytask δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση που γίνεται από τις Υπηρεσίες Επιβεβαίωσης Στοιχείων.

9.4 Οι Υπηρεσίες Επιβεβαίωσης Στοιχείων ενδέχεται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή.

9.5 Το Easytask ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει ένα σύστημα αναπληροφόρησης μεταξύ Χρηστών προκειμένου να διευκολύνει την αξιολόγηση των Χρηστών.


10.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

10.1 Μπορείτε να υποβάλετε την ένσταση σας για οποιοδήποτε σχόλιο που βρίσκεται στην πλατφόρμα Easytask είτε χρησιμοποιώντας το κουμπί “Αναφορά”

που θα βρείτε στην πλατφόρμα Easytask είτε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας όπως αναγράφονται στη σελίδα Επικοινωνία.

10.2 Το Easytask διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή εάν κατά την εύλογη κρίση της ομάδας του Easytask, υπάρχουν ανησυχητικά σχόλια για εσάς από άλλους ή η βαθμολογία της αξιολόγησής σας είναι προβληματική για τους υπόλοιπους Χρήστες Easytask.


11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε τους νόμους και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού κράτους σχετικά με τους ισχύοντες αποκλεισμούς και περιορισμούς ευθύνης.

12.ΑΠΟΡΡΗΤΟ

12.1 Οι Τρίτοι Πάροχοι Υπηρεσιών, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τη δική τους Πολιτική Απορρήτου. Πριν προβείτε σε αποδοχή οποιασδήποτε υπηρεσίας από τρίτο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική απορρήτου τους.

12.2 Το Easytask θα προτίθεται να επιτρέψει στους Χρήστες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους ανώνυμα στην πλατφόρμα Easytask. Ωστόσο, προκειμένου το Easytask να διασφαλίσει την αποφυγή των περιστατικών απάτης και παραβιάσεων χρήσης της πλατφόρμας, το Easytask διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Χρήστες να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους προκείμενου να παραμείνουν Χρήστες της πλατφόρμας Easytask.


13.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

13.1 Το Easytask ενδέχεται να τροποποιεί ανά διαστήματα το παρόν Συμφωνητικό ή τις Πολιτικές χρήσης (και να ενημερώσει τις σελίδες της πλατφόρμας Easytask στις οποίες αυτές εμφανίζονται) . Το Easytask θα φροντίσει να ενημερώνει άμεσα τους Χρήστες για οποιαδήποτε τροποποίηση αποστέλλοντας σχετικές ειδοποιήσεις στο Λογαριασμό των Χρηστών ή αναρτώντας σχετική ενημέρωση την πρώτη φορά που θα συνδεθεί ο Χρήστης μετά την τροποποίηση.

13.2 Όταν προβαίνετε σε συμφωνία με τους τροποποιημένους όρους χρήσης (για παράδειγμα πατώντας το κουμπί Αποδοχή / Αποδέχομαι ή Συμφωνώ) ή χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Easytask με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένων τρόπων που σχετίζονται με την ανάληψη ή εκτέλεση Εργασιών ή Συμβάσεων Υπηρεσίας, οι τροποποιημένοι όροι τίθενται πάραυτα σε ισχύ. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ 30 ημέρες από την αρχική ενημέρωση του Χρήστη. 

13.3 Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές στο παρόν Συμφωνητικό (ή σε οποιαδήποτε από τις Πολιτικές μας), οφείλετε να τερματίσετε τη λειτουργία του Λογαριασμού σας ή να ενημερώσετε την ομάδα του Easytask να τερματίσει τη λειτουργία του Λογαριασμού σας για εσάς και να σταματήσετε τη χρήση της Easytask πλατφόρμας και των υπηρεσιών της.


14. ΤΟ EASYTASK ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14.1 Καμία μακροπρόθεσμη σχέση εργοδότη-υπαλλήλου, κοινοπραξία και επιχειρηματική συνεργασία δεν δημιουργείται με το παρόν Συμφωνητικό. Συγκεκριμένα, ως Χρήστης δεν έχετε το δικαίωμα να δεσμεύσετε το Easytask, τους Εταιρικούς Συνεργάτες ή οποιοδήποτε τρίτο συνεργάζεται με το Easytask, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Το Easytask επιβεβαιώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες από Τρίτους Παρόχους που συμπεριλαμβάνονται ή /και προωθούνται από το Easytsk, παρέχονται αποκλειστικά από τους Τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος το Easytask αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα της ποιότητας απόδοσης ή εκτέλεσης ή της μη εκτέλεσης ή μη παροχής των Υπηρεσίων από Τρίτους Παρόχους, με οποιονδήποτε τρόπο.

15.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

15.1 Εκτός κι αν έχει ορισθεί διαφορετικά, οι ειδοποιήσεις πρέπει να δίνονται με έγκυρη ανάρτηση στην πλατφόρμα Easytask ή με προσωπικό μήνυμα είτε μέσω της λειτουργίας των Εισερχομένων Μηνυμάτων στην πλατφόρμα Easytask είτε με αποστολή στη διεύθυνση e-mail ή κατόπιν επικοινωνίας στη διεύθυνση του Χρήστη όπως αυτή αναγράφεται στο Λογαριασμό του στην πλατφόρμα Easytask. Κάθε ειδοποίηση θεωρείται δεδομένη:α) στην περίπτωση που αποστέλλεται μέσω e-mail, 24 ώρες μετά την αποστολή της ενημέρωσης εκτός κι αν η διεύθυνση e-mail δεν είναι έγκυρη και ο Χρήστης ενημερωθεί σχετικά ή στην περίπτωση που το e-mail δεν παραδοθεί

στον Χρήστη, για άλλους λόγους που δε σχετίζονται με το Easytask.

β) στην περίπτωση που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου ορισμένο ως “Συστημένο”, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής ή την έβδομη (7η) ημέρα εάν αποστέλλονται ή δημοσιεύονται πέρα από την τοποθεσία δικαιοδοσίας στην οποία διατηρείτε το λογαριασμό σας στην πλατφόρμα Easytask.

15.2 Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία οποιουδήποτε Τρίτου Παρόχου, πρέπει να αποδίδονται απευθείας στον Τρίτο Πάροχο κατά τρόπο που ορίζεται από στους Όρους και Προϋποθέσεις Τρίτου Παρόχου.


16.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

16.1 Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά ή πρόβλημα μεταξύ των Χρηστών, οι Χρήστες οφείλουν να καταβάλουν ειλικρινή προσπάθεια προκειμένου να λυθεί οποιαδήποτε διαφορά έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία τους.

16.2 Το Easytask προτρέπει τους Χρήστες να προσπαθούν πάντοτε να λύσουν οποιαδήποτε διαφορά (συμπεριλαμβανομένων και αιτήσεων για επιστροφές χρημάτων και αποζημιώσεων) απευθείας μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι το Easytask ενδέχεται να διαθέσει, εάν κριθεί αναγκαίο, πληροφορίες και στοιχεία προκειμένου να λυθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ των Χρηστών.

16.3 Το Easytask ενδέχεται να βοηθήσει στην επίλυση ορισμένων θεμάτων και διαφορών. Οι Χρήστες οφείλουν να είναι συνεργάσιμοι στην προσπάθεια αυτή. Το Easytask διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οριστικές αποφάσεις βασιζόμενο στα στοιχεία που έχει λάβει από τους Χρήστες και το Πάροχο Πληρωμών. Μπορείτε να υποβάλετε την ένστασή σας κατά άλλου Χρήστη ή κατά της απόφασης του Easytask σε αρμόδια αρχή.

16.4 Το Easytask διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει οποιοδήποτε ποσό της Συμφωνηθείσας Τιμής στο Λογαριασμό Πληρωμών, όταν αυτό αποτελεί το αντικείμενο της διαφοράς μεταξύ Χρηστών έως ότου αυτή επιλυθεί.

16.5 Το Easytask ενδέχεται να αναθέσει ή να επιτρέψει τη συμβολή σε τρίτη αρχή ή οργανισμό με σκοπό να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά. Στην περίπτωση που οι Χρήστες δε λύσουν άμεσα τις διαφορές μεταξύ τους, ενδέχεται να ζητηθεί σε κάθε συμβαλλόμενη πλευρά να υποβάλει τα αιτήματα της στην τρίτη Υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Επίλυσης Διαφορών θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η Υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών είναι ανεξάρτητη αρχή ή οργανισμός και οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης ή τέλους απαιτείται για την επίλυση των διαφορών όπως αυτή ορίζεται από τους όρους χρήσης και προϋποθέσεων. 

16.6 Στην περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ Χρηστών της πλατφόρμας Easytask και της Υπηρεσίας Επίλυσης Διαφορών, η διαδικασία επίλυσης των διαφορών αυτών ορίζεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Επίλυσης Διαφορών.

16.7 Στην περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ένσταση ή παράπονο από την λειτουργία της Υπηρεσίας Easytask ή της πλατφόρμας Easytask επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

16.8 Στην περίπτωση που το Easytask παράσχει σε εσάς οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με άλλο Χρήστη στα πλαίσια της επίλυσης διαφορών, αναγνωρίζετε, αποδέχεστε και δεσμεύεστε αυτή η πληροφορία να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον με σκοπό την επίλυση της διαφοράς που έχει προκύψει. Κατά συνέπεια είστε υπεύθυνοι για κάθε τυχόν έξοδο, χρέωση και ζημιά που θα υποστεί το Easytask σε περίπτωση μη ορθής χρήσης ή κατά άλλο τρόπο κακόβουλης διαχείρισης των πληροφοριών όπως αυτό ορίζεται από το παρόν Συμφωνητικό.

17.ΔΙΑΚΟΠΗ – ΛΗΞΗ

17.1 Τόσο εσείς όσο και το Easytask έχουν το δικαίωμα να προβούν σε κατάργηση του Λογαριασμού και τη λύση του παρόντος Συμφωνητικού οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε λόγο. 

17.2 Η λύση του παρόντος Συμφωνητικού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε Σύμβαση Υπηρεσίας που έχει συναφθεί μεταξύ των Χρηστών Easytask.

17.3 Οι Υπηρεσίες Τρίτων εξαρτώνται και ορίζονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των τρίτων υπηρεσιών.

17.4 Οι ενότητες 4 (Τέλη και Χρεώσεις) 11 (Περιορισμός Ευθύνης) και 16 (Διαμεσολάβηση και Επίλυση Διαφορών) καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι που οφείλουν να ισχύουν, θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη ή λύση του παρόντος Συμφωνητικού.

17.5 Αν ο λογαριασμός που διατηρείτε στο Easytask καταργηθεί ή καταργηθεί το παρόν Συμφωνητικό για τον οποιοδήποτε λόγο, δε θα πρέπει να προβείτε στη δημιουργία νέου λογαριασμού χωρίς τη συγκατάθεση του Easytask. Σε αντίθετη περίπτωση το Easytask διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό χρησιμοποιείτε ή/και διαχειρίζεστε


18.ΓΕΝΙΚΑ

18.1 Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας και κάθε ενδεχόμενη διαφορά θα λύνεται σε Ελληνικό έδαφος από τις Ελληνικές αρμόδιες αρχές.

18.2 Κάθε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού είναι διαχωρίσιμη και διακριτή από τις υπόλοιπες διατάξεις. Στην περίπτωση που μια διάταξη είναι ή καταστεί, σε οποιοδήποτε βαθμό, παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, πρέπει να διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες διατάξεις του Συμφωνητικού. Ο διαχωρισμός αυτός δεν επηρεάζει την νομιμότητα ή την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης της σύμβασης, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.

18.3 Το Easytask μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει το παρόν Συμφωνητικό σε τρίτο χωρίς την συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης ο Χρήστης παραμένει δεσμευμένος στο παρόν Συμφωνητικό.

18.4 Το παρόν Συμφωνητικό καθορίζει την πλήρη συνεργασία, κατανόηση και συμφωνία μεταξύ του Easytask και του Χρήστη.